• ساعت : ۱۰:۲۱:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ 
آگهی مزایده 45 رول پلاستیكی واحد شادگان

به : مدیریت روزنامه (فرهیختگان)

سلام علیکم

احتراما ً ،خواهشمنداست نسبت به درج آگهی مزایده (نوبت اول) به شرح ذیل در یک کادر ، همکاری فرمائید. ضمنا ً فاکتور آن را با ذکر شماره حساب نشریه نیز در اسرع وقت به این دانشگاه ارسال تا اقدام لازم نسبت به پرداخت آن صورت پذیرد.

آگهی مزایده (نوبت اول)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان در نظر دارد تعداد 45 رول پلاستیکی را به وزن 42کیلوگرم، با قیمت پایه هرکیلو 160.000ریال را از طريق مزایده عمومي و به شرح مندرج در سند مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با واریز و ارائه فیش بانکی به مبلغ 400.000ریال بدون استرداد وجه جهت خرید اسناد ومبلغ 3.000.000 ریال  بعنوان سپرده شرکت در مزایده ( به صورت جداگانه ) به حساب 0105692707001 نزد بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان اقدام نمایند و به مدت 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی جهت دریافت و عودت اسناد مزایده به حوزه توسعه مدیریت و منابع واحد دانشگاهی مراجعه نمایند.ضمنا ًهزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد مختار و ارائه بیشترین پیشنهاد ملاک عمل جهت انتخاب برنده نبوده  و بنا بر صرفه و صلاح دانشگاه اقدام خواهد شد و کلیه پیشنهادات مبهم و مشروط مردود خواهد بود.شرکت در مزایده و دادن پیشنهادات به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 06153729198 تماس حاصل فرمایید.

آدرس: شادگان جاده كمربندي ، روبروي فرمانداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان ، حوزه توسعه مدیریت و منابع

 

                                                                                                               روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شادگان

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0