دفترچه تلفن
row phonebook picture Name and family post request sender email b web
1 ابراهیمی, سیدجمال استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزش زبان انگلیسی sje.iau@gmail.com
2 ابراهیمی, سیدفواد استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزش زبان انگلیسی seyedfoade@gmail.com http://www.upsara.com/images/l324135_.pdf
3 استوار, فرزانه دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه برق farzaneh.ostovar@yahoo.com http://www.upsara.com/images/t610213_.pdf
4 بزرگ پوری, مروارید دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش ابتدایی morvarid.bozorgpouri@iaushadegan.ac.ir http://www.upsara.com/images/d336838_.pdf
5 بهروزیان نژاد, محمد استادیار و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر BEHROUZIAN.IAU@gmail.com http://www.upsara.com/images/m637852_.pdf
6 پاریابی, آزاده مربی و عضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش ابتدایی-عضو هیات علمی گروه حسابداری azadehparyabi@yahoo.com http://www.upsara.com/images/s187997_.pdf
7 خلفی, علی استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش ابتدایی alikhalafi38@gmail.com
8 درویش فالحی, علی استادیار و عضو هیات علمی گروه برق falehi87@gmail.com http://www.upsara.com/images/g128442_.pdf
9 رحیم دشتی, زینب استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش ابتدایی zrd2640@yahoo.com http://www.upsara.com/images/p972160_.pdf
10 شهرویی, شهریار دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش ابتدایی sh_shahroyi@yahoo.com http://www.upsara.com/images/l277417_.pdf
11 عدالت, ایلناز دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه کامپیوتر ilnaz_edalat@yahoo.com
12 منصورزاده, محبوبه دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه عمومی http://www.upsara.com/images/l507200_.pdf
13 کیارسی, سمیه استادیار و عضو هیات علمی گروه آموزش و پرورش ابتدایی skkiyars6@gmail.com http://www.upsara.com/images/c910920_.pdf


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0