مزایده ها و مناقصه ها

آگهی تامین بستراینترنت مورد نیازاینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان با برگزاری مناقصه از طریق ISPهای معتبر(مرداد ماه 1400)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان در نظر دارد بستر اینترنت مورد نیاز خود را از طذیق برگزاری مناقصه و عقد قرارداد از ISPهای مجاز تامین نماید. لذا متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتربه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان مراجعه یا با شماره تلفن 09163309975 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0