رو عنوان : PreTitle
عنوان : رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۷۷۳/۰۸/۰۹ 

1- گروه کامپیوتر ( کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته )- بدون آزمون

2- گروه حسابداری ( کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته)- بدون آزمون

3- گروه آموزش و پرورش ابتدایی ( کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته)- بدون آزمون

4- گروه برق (کاردانی ناپیوسته  و کارشناسی ناپیوسته)- بدون آزمون

5-گروه متالورژی (کارشناسی ناپیوسته )- بدون آزمون

6-گروه دینی و عربی (کاردانی پیوسته)

6-گروه آموزش زبان انگلیسی ( کاردانی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته-با آزمون)