رو عنوان : PreTitle
عنوان : دانلود چارت درسی رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۷۷۵/۰۵/۲۶ 
برای دانلود چارت درسی بر روی عنوان مربوطه کلیک کنید(لطفا با توجه به سال ورود به دانشگاه و مدرک پایه خود چک لیست مربوطه را دانلود کنید)

1-رشته کامپیوتر (مقطع کاردانی و کارشناسی)

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر-دارندگان دیپلم های سه ساله نظری،پیش دانشگاهی و نظام قدیم

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر-دارندگان دیپلم های غیر مرتبط

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر-دارندگان دیپلم های فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم مرتبط

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر-دارندگان دیپلم های کاردانش مرتبط


*چارت درسی کاردانی ناپیوسته کامپیوتر (ورودی های 94 و ماقبل)

*چارت درسی کاردانی پیوسته کامپیوتر (ورودی های 94 و ماقبل)

*چارت درسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (مدرک کارشناسی غیر مرتبط)

*چارت درسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (مدرک کاردانی مرتبط)
----------------------------------------------
2-رشته آموزش و پرورش ابتدایی (مقطع کاردانی و کارشناسی)

*چارت درسی ورودی های 96 به بعد رشته آموزش و پرورش ابتدایی مقطع کاردانی ناپیوسته

* چارت درسی ورودی های 96 به بعد رشته آموزش و پرورش ابتدایی مقطع کارشناسی ناپیوسته با مدرک کاردانی مرتبط

* چارت درسی ورودی های 96 به بعد رشته آموزش و پرورش ابتدایی مقطع کارشناسی ناپیوسته با مدرک کاردانی غیرمرتبط


*چارت درسی کاردانی  ناپیوسته تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی (ورودی های 95 و ما قبل)

*چارت درسی کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی (ورودی های 95 و ما قبل)

----------------------------------------------
3-رشته برق (کاردانی و کارشناسی)

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد  رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-دارندگان دیپلم های سه ساله نظری،پیش دانشگاهی و نظام قدیم

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد  رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-دارندگان دیپلم های فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم مرتبط

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد  رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-دارندگان دیپلم های کاردانش مرتبط

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد  رشته کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-دارندگان دیپلم های کاردانش،فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم غیر مرتبط


*چارت درسی کاردانی برق-الکتروتکنیک (ورودی های 94 و ماقبل)

*چارت درسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق-دارای مدرک کاردانی مرتبط
 

*چارت درسی کارشناسی تکنولوژی برق-دارای مدرک کاردانی نامرتبط
----------------------------------------------
4-رشته حسابدری (کاردانی و کارشناسی)

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد رشته کاردانی پیوسته حسابداری-دارندگان دیپلم های  سه ساله نظری،پیش دانشگاهی و نظام قدیم

*چارت درسی ورودی های 95 به بعد رشته کاردانی پیوسته حسابداری-دارندگان دیپلم های  فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم مرتبط

*چارت درسی  رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری -دارندگان مدرک کاردانی پیوسته حساباری

*چارت درسی  رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری -دارندگان مدرک کاردانی نا پیوسته حساباری

*چارت درسی  رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری -دارندگان مدرک کاردانی نامتجانس (غیرمرتبط)


*چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری-فنی و حرفه ای (ورودی 94 و ماقبل)

*چارت درسی کاردانی پیوسته حسابداری-کار و دانش (ورودی 94 و ماقبل)
----------------------------------------------
5-رشته متالورژی (کارشناسی)

*چارت درسی کارشناسی ناپیوسته متالورژی

----------------------------------------------
6-رشته آموزش زبان انگلیسی (کارشناسی ارشد)

*چارت درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
*چارت درسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر