دوشنبه, 18 فروردين 1399

اطلاعیه بسیارمهم توانمندسازی اساتید محترم هیات علمی گروه علوم انسانی و هنر (شماره 1)
 ۷۷۷/۰۱/۲۲ 
۲۲:۹:۲۴
اطلاعیه بسیارمهم توانمندسازی اساتید محترم هیات علمی گروه علوم انسانی وهنر (شماره 1)

با توجه به بخشنامه ارسالی از سوی سازمان مرکزی و اهمیت ویژه موضوع لطفا ً نسبت به پرینت و تحویل کلیه مستندات پژوهشی(صفحه اول مقاله+گواهی معتبر پذیرش)،سوابق کاری(گواهی معتبر) و فرهنگی (گواهی معتبر) حداکثر ظرف مدت 4 روزکاری به صورت حضوری، به دفتر پژوهش یا دفتر معاونت آموزشی اقدام فرمایید.

 اطلاعیه بعدی جهت تکمیل فرم های مربوطه و امضاء (مرحله دوم) حضورتان ارسال خواهدگردید.

کارگروه توانمندسازی اساتید هیات علمی گروه علوم انسانی واحد شادگان
98/04/16


بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد