چهارشنبه, 5 تير 1398

عنوان : چاپ مقالات استادیار واحد شادگان در مجله دانشگاه UTM كشورمالزی
تاريخ :
 ۷۷۴/۰۶/۰۲ 
ساعت : ۲۲:۴۶:۵۷

مقاله دکتر سید فواد ابراهیمی استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی واحد شادگان در نشریه   Journal Of LANGUAGE & Communication دانشگاه UTM مالزی به چاپ رسید.

مقاله دکتر سید فواد ابراهیمی رئیس اداره پژوهش و فناوری و استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان با عنوان Analysis Of Initial Sentence Elements In Method Sections Of Environmental Engineering Research Articles With Teaching Applications  در مجله Journal Of Language & Communication به چاپ رسید .

مقاله ای با عنوان Cross-disciplinary use of Organizational Linkers in Research Article  نیز در نشریه International Journal of Foreign Language Teaching & Research  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد پذیرش و به چاپ رسید.

 همچنین ابراهیمی از پذیرش مقاله دیگر theme types and patterns in research article abstracts: across disciplinary study  در مجله international journals of English language and translation studies  با نمایه ISC  و چاپ آن خبر داد.

وی تاکنون توانسته بیش از  32 مقاله با نمایه‌های مختلف از جمله ISI ، SCOPES ، ...,ISCبه چاپ برساند و  15 مقاله را در کنفرانس‌های ملی و بین المللی علمی پژوهشی ارائه دهد .
بازگشت           چاپ چاپ         
تمام حقوق سایت به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان تعلق دارد